01

Dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán Báo cáo tài chính; Kiểm toán Báo cáo hợp nhất; Kiêm toán xây dựng cơ bản; Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt (M&A; Doanh nghiệp công nghệ cao; Báo cáo vốn chủ sở hữu…)
Kiểm toán theo chuẩn mực IFRS/US GAAP; Kiểm toán nội bộ

Xem thêm +

02

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán là loại dịch vụ vô cùng quan trọng về các vấn đề doanh nghiệp khó giải quyết như: Ghi sổ kế toán thường xuyên; Rà soát số sách và báo cáo kế toán; Thiết lập hệ thống kế toán; Dịch vụ kế toán trưởng

Xem thêm +

03

Dịch vụ tư vấn thuế

Tư vấn Hoàn thuế; Tư vấn lập Báo cáo giao dịch liên kết và chuyên giá; Soát xét tuân thủ thuế; Hỗ trợ Quyết toán thuế; Tư vấn soát xét tuân thủ Hải quan và Báo cáo quyết toán hải quan

Xem thêm +

04

Dịch vụ pháp lý và tư vấn đầu tư

Dịch vụ pháp lý thường xuyên, Dịch vụ tư vấn đầu tư (thành lập và thay đổi; Giấy chứng nhận đầu tư; Due Diligence, M&A….) Dịch vụ thành lập; mua bán doanh nghiệp; Dịch vụ đăng ký giấy phép con

Xem thêm +

05

Dịch vụ đào tạo

Bao gồm: Tư vấn đào tạo, tuyển dụng nhân sự kế toán; Tổ chức các khóa học về kế toán, kiểm toán ở nhiều cấp độ; Đào tạo về quản trị doanh nghiệp; Đào tạo cấp chứng chỉ Kiểm toán, kế toán thực hành

Xem thêm +

06

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ tẩm định giá là loại dịch vụ vô cùng quan trọng, giúp cho khách hàng giải quyết các vấn đề về: Thẩm định giá tài sản; Thẩm định giá doanh nghiệp; Thẩm định dự án đầu tư

Xem thêm +

Vì sao chọn chúng tôi

KIỂM TOÁN & TƯ VẤN VSA

Hỗ trợ doanh nghiệp