Điều kiện, thủ tục và hồ sơ đối với chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

Là việc nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ.

2. Điều kiện để được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Căn cứ theo Thông tư 186/2010/TT-BTC Hướng dẫn chuyển lợi nhuận về nước ngoài thì điều kiện để chuyển lợi nhuận về nước khi thỏa mãn đồng thời:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;

Có lợi nhuận và không còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam;

Đã nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính đó cho cơ quan quản lý thuế;

3. Thủ tục cần thực hiện là gì?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định:

“Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Như vậy để chuyển lợi nhuận về nước đơn vị cần làm thông báo Chuyển lợi nhuận về nước gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Hồ sơ để chuyển lợi nhuận về nước gồm gì

ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN CHUYỂN VỀ NƯỚC CHO TỔ CHỨC

+) Biên bản họp Hội đồng quản trị (Với công ty CP) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (Với công ty TNHH) về việc chuyển lợi nhuận cho các thành viên góp vốn;

+) Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN CHUYỂN VỀ NƯỚC CHO CÁ NHÂN;

+) Biên bản họp Hội đồng quản trị (Với công ty CP) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (Với công ty TNHH) về việc chuyển lợi nhuận cho các thành viên góp vốn;

+) Tờ khai khấu trừ thuế TNCN và chứng từ nộp tiền thuế TNCN từ đầu tư vốn;

+) Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

5. Cách xác định lợi nhuận chuyển hàng năm

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm = Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong năm tài chính từ hoạt động đầu tư + Các khoản lợi nhuận khác – Các khoản nhà đầu tư nước ngoài sử dụng hoặc cam kết sử dụng

Trong đó:

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong năm tài chính từ hoạt động đầu tư: Được căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán; tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư.

Các khoản lợi nhuận khác: như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang

Các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng: để tái đầu tư tại Việt Nam; để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Liên hệ:

Ông Lê Huy Thành – CPA, CPTA, VC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Email: thanh.lh@kiemtoanvsa.vn

SĐT: (84) 976 960 808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *