Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng với doanh nghiệp chế xuất?

Câu hi: Bên mình là doanh nghiệp cho thuê nhà xưởng có cho doanh nghiệp chế xuất thuê thì xuất hóa đơn với thuế suất bao nhiêu %?

Công văn số 19391/CT-TT&HT ngày 30/10/20218 của cục thuế Bình Dương:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng (là doanh nghiệp chế xuất) về việc cho thuê nhà xưởng, xử lý nước thải và thu hộ tiền điện, khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT như sau:

Trường hợp khách hàng có thuê nhà xưởng của Công ty thực hiện dự án đầu tư tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu đã ghi cụ thể địa điểm thuê nhà xưởng và diện tích đất Công ty cho doanh nghiệp chế xuất thuê nằm trong ranh giới địa lý của doanh nghiệp chế xuất thì tiền thuê nhà xưởng nêu trên Công ty được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp trong hợp đồng giữa Công ty và khách hàng có quy định Công ty thanh toán hộ cho khách hàng chi phí điện, thì khoản thanh toán hộ này không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn. Tuy nhiên, do khách hàng của Công ty là doanh nghiệp trong nước và các hóa đơn điện ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty, nên để có cơ sở cho khách hàng kê khai thuế và hạch toán vào chi phí hợp lý thì khi thu lại tiền của khách hàng Công ty lập hoá đơn với giá trị, thuế suất như hoá đơn mà bên bán đã cung cấp cho Công ty, trên hoá đơn phải ghi rõ “thu lại tiền điện”. Đây là khoản thu hộ – chi hộ nên Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và không được hạch toán vào chi phí hợp lý.

 

Liên hệ:

Ông Lê Huy Thành – CPA, CPTA, VC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Email: thanh.lh@kiemtoanvsa.vn

SĐT: (84) 976 960 808

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *