BÊN NHẬN GIA CÔNG LÀM HỎNG HÀNG, BỒI THƯỜNG THEO HỢP ĐỒNG CÓ XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG?

Công ty (Bên nhận gia công) làm hỏng một phần nguyên vật liệu của Bên thuê gia công dẫn đến nghĩa vụ phải bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công thì khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường Bên nhận gia công có phải xuất hóa đơn GTGT không?
1. Căn cứ pháp lý

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
…”

2. Kết luận
Nếu Bên nhận gia công bồi thường bằng nguyên vật liệu thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, tính, nộp thuế GTGT và đối với cơ sở thuê gia công kê khai và khấu trừ theo quy định.
Trường hợp Bên nhận gia công bồi thường bằng tiền thì phải lập chứng từ chi tiền cho Bên thuê gia công, đồng thời Bên thuê gia công lập chứng từ thu theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Đối với khoản thu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Bên thuê gia công không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và có trách nhiệm ghi nhận vào thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Khoản 13, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tham khảo công văn Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời về vấn đề này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *